KOOS HIV VASTUon koostööplatvorm: toob kokku kõik teemakohasesse valdkonda kaasatud.
KOOS HIV VASTUon teema hoidja ja algataja: viiakse läbi järgmised tegevused.

* Üle-Euroopalise testimisnädala ettevalmistamine ja läbiviimine Eestis.

* Iga-aastase ümarlaua korraldamine teemavaldkonda kaasatutele.

* Reklaammaterjalide valmistamine ja meediakajastused ennetustegevuseks, teadlikkuse tõstmiseks ja negatiivse stigma muutmiseks.

* HIV+ patsientidele mõeldud teenuste arendamine.

* Kogemusnõustamise pakkumine ja individuaalse psühhosotsiaalse toetuse võimaldamine. Keskendumine juhtumipõhisele töökorraldusele. (Puudub informatsioon selle kohta, kas süstlavahetuspunktist nakkushaiguste arsti juurde saadetud HIV+ ka tegelikult läheb sinna).

* Lahenduste pakkumine tervishoiu ja sotsiaaltöö edukamaks ühendamiseks.

 

* Teenuste ja toetuste süsteemi välja töötamine, mis lähtub konkreetsest riskirühmast (süstivad narkomaanid, nende seksuaalpartnerid, prostitutsiooni kaasatud isikud ,  meestega seksivad mehed).

* Koolituste pakkumine kogemusnõustajale.

*  Nn omataoliste sekkumise võimaluste loomine (väliürituste töörühmad, omataolised õpetajad, omataolised tervihoiutöötajad, kes pakuvad mitut valdkonda hõlmavat, erapooletut ja lugupidavat arstiabi) kõige ohustatumate rühmade jaoks.

* Kliinilise psühholoogi konsultatsioonide võimaldamine leevendamaks HIV-ga kaasnevaid psühholoogilisi probleeme.

* Teenuste disain koostöös TAI-ga lähtuvalt HIV+ patsientide vaatest.

*  HIV+ narkomaanide stasionaarsete ravivõimaluste suurendamine (kontseptsiooni ja vajaduste väljatöötamine).

* Kaasaaitaja rahaliste taotluste koordineerimisel.

 

 

 

KOOS HIV VASTU on nõuandvaks partneriks: arendamisel on 24h info ja tugi HIV positiivsele inimesele.